STADGAR FÖR FÖRENINGEN
BREAKING ASSOCIATION MALMÖ (BAM)

Organisationsnummer 802521-7681
Förening bildad 2019-01-26

§ 1 ÄNDAMÅL

Breaking Association Malmö är en allmännyttig ideell förening med säte i Malmö vars ändamål och syfte är att främja kulturell verksamhet och urbana konstformer.


§ 2 OBEROENDE

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla oavsett trosuppfattning, etnisk härkomst eller kön.


§ 3 MEDLEMSKAP

Inträde i Föreningen Breaking Association Malmö erhålls av person som erlägger den av årsmötet beslutade årsavgiften och accepterar föreningens stadgar.


Medlem kan väljas som förtroendevald.


Medlem som önskar att säga upp sitt medlemskap i, ska skriftligt skicka in anmälan till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


Medlem som inte betalar årlig medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen.


Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt uppträdande skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.


Medlem, som utgått eller uteslutits ur föreningen, har inte rätt att få tillbaka vad personen inbetalat eller skänkt.


Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och träder i kraft med omedelbar verkan, men skall tas upp på kommande årsmöte för behandling.


Om medlem, som uteslutits, önskar återinträde i föreningen, skall ansökan göras hos styrelsen som avgör om återinträde skall beviljas. Beslut om återinträde fattas med 2/3 majoritet.


§ 4 ÅRSMÖTE

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som sammanträder årligen, under första kvartalet, på plats och tid som styrelsen bestämmer. Till årsmötet äger varje medlem rätt att deltaga, för vilka stadgad avgift erlagts.


Beslut enligt dagordning fattas på årsmötet genom röstning. Endast närvarande medlemmar har rösträtt.


§ 5 KALLELSE

Kallelse till årsmötet skall annonseras senast en månad i förväg. Övriga handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka innan.


Medlemmar kan skicka in motioner till angiven e-post för kontakt på föreningens hemsida. Motioner ska var inkomna senast en vecka innan årsmötet.


§ 6 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte genomföres om årsmötet, styrelsen eller två tredjedelar av medlemmarna det begär. Kallelse till mötet skall annonseras senast tre veckor före årsmötet. Övriga handlingar skall finnas tillgängliga två dagar före extra årsmötet.


§ 7 DAGORDNING

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas


 • Mötets öppnande

 • Val av ordförande för mötet

 • Val av sekreterare för mötet

 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

 • Upprättande av förteckning och röstlängd över närvarande medlemmar

 • Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat

 • Fastställande av dagordningen

 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

 • Behandling av ekonomisk berättelse

 • Revisorernas berättelse

 • Fastställande av resultat och balansräkningen

 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fastställande av verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

 • Behandling av förslag från styrelsen

 • Motioner (förslag från medlemmarna)

 • Fastställande av årsavgift

 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 • Val av ordförande, kassör och sekreterare som väljs på ett år

 • Val av två ledamöter som väljs på ett år

 • Eventuellt fyllnadsval

 • Val av suppleanter på ett år

 • Val av revisor jämte ersättare på ett år

 • Val av valberedning inför kommande årsmöte

 • Val av övriga projekt/uppdrag

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutning

§ 8 VALBEREDNING

Valberedningen åligger att till kommande årsmöte avge förslag till aktuella val när medlemsantalet överstiger 500 st.


§ 9 STYRELSENS UPPGIFT

Föreningens verkställande organ är dess styrelse, som har till uppgift på grundval av dess stadgar:


 • Befrämja föreningens utveckling och handha föreningens förvaltning

 • Styrelsen tolkar stadgar och hanterar interna tvister inom styrelsen

 • Förbereda sådana ärenden som skall behandlas av årsmötet

 • Varje år före den 1 februari till revisorerna överlämna föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderår

 • Till föreningens ordinarie årsmöte avge berättelser över föreningens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen samt budget för kommande år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande

§ 10 FIRMATECKNARE

Beslut om föreningens firmatecknare fattades på första konstituerande styrelsemöte.


§ 11 REVISION

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från första januari till siste december. Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret. Revisorerna skall till föreningen senast en vecka före ordinarie mötets öppnande överlämna en till årsmötet ställd berättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning under det närmast föregående verksamhetsår.


§ 12 UPPLÖSNING

Föreningens upplösning med eller utan samtidigt uppgående i annan organisation kan ske endast genom beslut med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöte, hållna med minst två månaders mellanrum.


Föreningens tillgångar vid upplösning ska doneras till Devote och Fryshuset.


§ 13 PARAGRAFÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst ett år emellan och med 2/3 majoritet.


Senast ändrat vid årsmöte 2020-11-25.

sv_SESvenska